کارشناسی آموزش منطقه 18 تهران

 چهارشنبه , 10/تير/1394
زمان :    

شرح وظایف مدیر آموزشگاه

 

١-وظایف آموزشی وپرورشی

-کلیه کارهاواقداماتی که درمحیط مدرسه انجام می پذیردزیرنظرمدیرمدرسه خواهدبودومدیرمدرسه ازنظرحسن اجرای امورپرورشی،آموزشی واداری درمقابل اداره ی آموزش وپرورش منطقه مسئولیت تام داردوظایف اوبه شرح زیر می باشد

- رعایت دقیق موازین اسلامی وشرعی درانجام وظایف مربوطه .

- نظارت برحسن اجرای برنامه هاوفعالیت های فوق برنامه ومراقبت درپیشرفت امورآموزشی – پرورشی واداره ی مدرسه برمبنای برنامه های مصوب .

- هدایت وهمکاری باکارکنان آموزشی،پرورشی واداری درحسن اجرای برنامه هاووظایف مصوب وراهنمائی آنان درجهت هماهنگ ساختن فعالیت های روزانه ونیل به کیفیت مطلوب جریان کارآموزشی-تربیتی واداره ی مدرسه .

-تشکیل شوراها(حداقل ماهانه) به ویژه شورای معلمان وگروه های آموزشی-پرورشی ونظارت مستقیم برفعالیت آنان ازطریق شرکت مستمردرجلسات مربوط وارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره ی متبوع جهت اقدام لازم - تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان وکلاس های آموزش خانواده برای آنان .

- اقدام به تشکیل انجمن اولیاومربیان وکوشش درجلب مشارکت اولیاء دانش آموزان درانجام امورواحدآموزشی وتشکیل جلسات وانجام فعالیت های مربوط به آن برطبق اساسنامه ودستور- العمل های صادره ازطرف وزارت آموزش وپرورش ونظارت برحسن اجرای وظایف انجمن .

- حضوردرکلاس درس معلمان ومربیان ومشاهده ی روش کاروتدریس آنان ومشاوره برای اصلاح پیشبردروش ها .(راهنمایی ازطریق گروه های آموزشی ) .

- دعوت ازروحانیون وصاحب نظران واساتیدمتعهدوآگاه به مسائل تعلیم وتربیت به منظورانجام مشاوره وراهنمائی وایجادهماهنگی بین اولیاومربیان دراجرای شیوه های تربیتی وارتقاءفکری، علمی وایمان کارکنان مدرسه باهماهنگی منطقه ذی ربط .

- بررسی وشناسایی معلمان ومربیان ودیگرکارکنان مدرسه که نیازمندبه دوره های بازآموزی و کارآموزی هستندومعرفی آنان

به اداره ی متبوع جهت اقدام لازم .

- کوشش وتلاش مستمردرجهت رعایت موازین اسلامی ازسوی کارکنان ودانش آموزان وآشنا کردن دانش آموزان بامسائل مذهبی واخلاقی وترغیب آنان دراین زمینه .

-شرکت فعال دردوره های کارآموزی وگردهمائی ها،جلسات پرورشی-آموزشی واداری که ازطرف آموزش وپرورش وسازمان های مربوط تشکیل می شودوکوشش دربهره گیری ازنتایج بررسی ها برای بهبودامورآموزشی،پرورشی واداری مدرسه ازطریق طرح مسائل مربوط در شوراهای معلمان ومربیان ودیگرکارکنان .

- نظارت بررفتاروروابط دانش آموزان وکارکنان مدرسه واتخاذروش هاوتدابیری که هم کاری و هماهنگی صمیمانه بین آنان رافراهم آورد .

- کسب اطلاع مستمرودقیق ازپیشرفت یاعقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان وهم کاری وتبادل نظربااولیاوراهنمائی آنان جهت نیل به پیشرفت کارمدرسه ورفع دشواری ها .

- ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان واعلام نظریات معلمین واولیاءدانش آموزان به منظوربررسی علل رشدیاافت تحصیلی .

- کوشش درگسترش فضای مدرسه وتجهیزآن به نمازخانه،سالن سخنرانی،کتاب خانه،کارگاه و آزمایشگاه ووسایل ورزشی،بهداشتی ووسایل آموزشی،پرورشی دیگربابهره گیری ازهم کاری وخدمات فکری واجرائی اولیاوانجمن اولیاومربیان وافرادخیّر .

- نظارت ومراقبت دراستفاده ازوسایل کارگاهی وآزمایشگاهی وکمک آموزشی وثبت فعالیت های انجام شده ازسوی معلمان دردفاترذی ربط واهتمام درآماده نگه داشتن تجهیزات،وسایل وامکانات برای استفاده ی مطلوب دانش آموزان ودخالت دادن وچگونگی فعالیت معلمان دردروس عملی در ارزشیابی .

- کوشش درانجام فعالیت های تربیتی واجتماعی دانش آموزان ازطریق گروه هاوانجمن های دانش آموزی بارعایت مقررات .

- هم کاری وهماهنگی باسایرسازمان هاونهادهابراساس ضوابط ومقررات .

- هم کاری درمورد تهیه ی امکانات واجرای برنامه های مربوط به مشاوره وراهنمائی وهدایت تحصیلی دانش آموزان

-اقدام به ایجادمحیطی کاملاًمساعدبرای رشدفضایل اخلاقی براساس ایمان به خداوتقوی وپیشگیری ازنفوذآفات فکری واخلاقی وشکوفاشدن استعدادها .

- نظارت براجرای مراسم صبحگاهی وبرگزاری نمازجماعت .

- سعی درشناخت دانش آموزان کم بضاعت وایجادزمینه کمک باحفظ شئون وشخصیت آنان .

-نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی،شفاهی وعملی ونحوه ی تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان ازسوی معلمان .

- اهتمام درموردشناسایی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری،نارسائی های اخلاقی و

مشکلات خانوادگی دارندباهم کاری معلمان واقدام دراصلاح ورفع مشکلات آنان باطرح مقتضی .

-نظارت برحسن اجرای امتحانات تشخیصی،تدریجی،پایانی دانش آموزان بارعایت مفادآیین نامه و دستورالعمل ها .

2-وظایف اداری :

-تهیه ی مقدمات به منظورآشناشدن هرچه بیشتردانش آموزان باشعائراسلامی ونظارت براجرای مراسم وبزرگ داشت ایام الله وشرکت دراجتماعات مذهبی دانش آموزان ودبیران .

-نظارت دقیق برنحوه ی رفتاروکرداروپوشش دانش آموزان درداخل وخارج ازمدرسه براساس موازین شرع مقدس وآیین نامه های انضباطی .

-مراقبت درحفظ ساختمان وکلیه ی لوازم موجوددرمدرسه وجلوگیری ازمصرف بیهوده ی بیت-المال واحساس مسئولیت شرعی دراین زمینه .

- اجرای آیین نامه هاومقررات اداری وآموزشی مدرسه درموعدمقرر.

-ابلاغ جدول ساعات کارهفتگی به دبیران ودانش آموزان قبل ازآغازسال تحصیلی وارسال یک نسخه ازآن به اداره ی متبوع .

-ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آیین نامه ودستورالعمل های ابلاغ شده .

-ابلاغ آیین نامه های امتحانی ،آموزشی،تربیتی،انضباطی وسایردستورالعمل های موردنیازبه دبیران ودانش آموزان درابتدای سال تحصیلی .

-نظارت مستقیم برامربهداشت محیط مدرسه ونیزبهداشت فردی دانش آموزان .

-پاسخ گویی به مکاتبات اداری درحداقل زمان ممکن .

-تقسیم کارباتوّجه به شرح وظایف افرادوتنظیم برنامه ی کارهفتگی کلاس هابراساس آیین نامه ها ودستورالعمل های صادره ازسوی وزارت آموزش وپرورش وابلاغ آن به معلمان ودانش آموزان .

-ابلاغ مفادآیین نامه وشرح وظایف معلمان وبخشنامه هاودستورالعمل های واصله به افرادذی ربط

ونظارت ومراقبت کامل دراجرای آنها .

-رسیدگی به حضوروغیاب کارکنان مدرسه وثبت آن دردفترمربوط واعلام به موقع غیبت آنان به اداره ی آموزش وپرورش متبوع وکوشش دراداره ی کلاس هادرصورت غیبت معلمان باهم کاری معاون ودیگرمعلمان ومربیان .

-شناسایی دانش آموزان مبتکروخلاق جهت تشویق وترغیب ورشدآنان بادراختیارگذاشتن امکانات موردلزوم .

- حضوردرمدرسه حداقل نیم ساعت قبل ازشروع کارمدرسه وعدم خروج ازآن مادامی که تمامی

دانش آموزان وکارکنان خارج نشده اندمگردرمواردضروری واستثنائی .

- دایرنگه داشتن مدرسه درایام تعطیلات فصلی طبق مقررات ودستورالعمل های صادره ازوزارت آموزش وپرورش .

- نظارت مستقیم ودقیق برتهیه وتنظیم دفترامتحانات،دفترآمار،لیست مشخصات دانش آموزان ونتایج امتحانات سال تحصیلی وارسال به موقع گزارش های لازم به اداره ى آموزش وپرورش وتاییدمندرجات دفاتروبستن به موقع .

- مراقبت درحفظ ساختمان واموال ونظارت برحسن اجرای امورمالی مدرسه وتنظیم دفاتر مربوط و اسنادلازم مربوط به مقررات مالی،کوشش درآماده نمودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط .

- مراقبت کامل درتامین مطلوب بهداشتی وایمنی دانش آموزان وکارکنان مدرسه واهتمام در پیشگیری از سوانح ورساندن

کمک های اولیه برای افرادسانحه دیده ومطلع ساختن هرچه سریع تر اولیاء دانش آموزان واداره ی آموزش وپرورش ازجریان امردرهرموردکه اتفاقات غیرمنتظره درمدرسه وقوع یابد.

اتخاذتدابیرلازم به منظورمراقبت برجریان فعالیت های رسمی وجنبی آموزشی –پرورشی دانش

آموزان دراوقات رسمی وفوق برنامه .

- نظارت برحسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه وتنظیم پرونده ی خدمت برای هریک وثبت چگونگی کردارورفتاروحضوروغیاب آنان به منظورفراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم وکامل .

- تشکیل جلسه ی شورای معلمان قبل ازامتحانات نوبت اول وانتخاب یکی ازمعلمان یامعاونین مدرسه به عنوان ناظربربرگزاری امتحانات وهم کاری بامدیربه منظورحسن اجرای امتحانات .

- تماس وارتباط باداره ی آموزش وپرورش به منظوررفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش درزمینه ی رفع گرفتاری هادرحدامکان .

- شناسائی کارکنان علاقه مند،شایسته وفعال ومعرفی به مقامات ذی ربط جهت تقدیر وتشویق آنان وهم چنین شناسائی افرادکم کاروسهل انگاروخاطی ومعرفی آنان به اداره ی متبوع جهت اقدام لازم.

- پاسخ گویی به سوالات اولیای دانش آموزان ودیگرمراجعه کنندگان .

- نظارت برتنظیم واستفاده ی صحیح وکامل ازدفترکلاسی روزانه دانش آموزان ازسوی معلمان و مراقبت درنگهداری آن .

- انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه درغیاب آنان باهم کاری دیگرکارکنان واتخاذتدابیرلازم در این زمینه .

انجام سایرامورمربوط عنداللزوم .

شرح وظایف معاون آموزشی آموزشگاه

 

-همکاری بامدیرمدرسه واشتراک مساعی درانجام وظایف مربوطه .

-هم کاری بادیگرمعاونان مدرسه درانجام وظایف مربوط .

-ایجادهماهنگی وتقسیم کاربراساس شرح وظایف بادیگرمعاونان مدرسه باتوجه به نظرات مدیر.

-تمهیدمقدمات وایجادامکانات لازم درزمینه ی اجرای برنامه های صبحگاهی وبرگزاری نماز جماعت ومراسم مذهبی ملی واقدام دررفع نارسائی هاوکمبودهای احتمالی دراین زمینه .

-نظارت ومراقبت مستقیم برنحوه ی رفتاروحرکات وطرزپوشش دانش آموزان درمدرسه وخارج

ازمدرسه درخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دخترونظارت بررعایت آن از سوی کارکنان ودانش آموزان .

-برنامه ریزی و اقدام در جهت حفظ نظم کلیه امور در مدرسه .

-هم کاری بامدیرمدرسه درتنظیم جدول درسی هفتگی قبل ازشروع سال تحصیلی جهت نصب درکلاس وارائه به دبیران .

-کوشش وتلاش مستمردرجهت رعایت موازین اسلامی ازسوی کارکنان ودانش آموزان مدرسه و آشناکردن دانش آموزان بامسائل مذهبی واخلاقی وترغیب آنان دراین زمینه .

شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری دارندواقدام درجهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذی ربط بااطلاع مدیرمدرسه .

بررسی وثبت حضوروغیاب کارکنان مدرسه ودانش آموزان دردفاترمربوط وارائه ی گزارش به مدیرمدرسه ونیزاعلام به موقع حضوروغیاب دانش آموزان به اولیاء آنان .

-شرکت درشوراهاوگروه های پرورشی آموزشی بانظرمدیرمدرسه وهم کاری دراجرای برنامه هاو خط مشی های اجرائی مصوب .

-اتخاذتدابیرلازم برای اداره ی کلاس درغیاب معلمان باهم کاری سایرکارکنان واحدآموزشی .

هم کاری بامدیرومعلمان درموردتجزیه وتحلیل نتایج ارزشیابی ازنحوه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان واعلام مواردبه اولیاء آنان درصورت لزوم .

-حضوردرمدرسه حداقل نیم ساعت قبل زاآغازکارروزانه وقبل ازحضوردانش آموزان ومادامی که برنامه فعالیت های آموزشی ، پرورشی وجنبی درجریان است .

-ایجادهماهنگی وتقسیم کاربراساس شرح وظایف بادیگرمعاونین مدرسه باتوّجه به نظرمدیر .

-نظارت وهم کاری درامرثبت نام وتنظیم دفاترآمارواموال،امتحانات ونگهداری سوابق واسنادومدارک -تهیه وتنظیم گزارش های لازم ازوقایع واتفاقات جاری درمدرسه وارائه به مدیرمدرسه .

-نظارت برحسن اجرای وظایف دیگرکارکنان مدرسه وهم کاری باآنان درحسن اجرای برنامه ها .

مراقبت درحفظ نظافت ووضع بهداشتی وایمنی مدرسه ودانش آموزان واعمال کوشش های مستمربه منظورپیش گیری ازبروزضعف وکمبوددراین زمینه هاوچاره جوئی نارسائی هادرهر موردوفراهم کردن موجبات کمک های اولیّه ودرمان درمواردلازم .

-مراقبت برفعالیت های آزاددانش آموزان درساعات تفریح ومواقع دیگرباکمک مربیان ومعلمان .

-نظارت برکاروفعالیت های خدمت گزاران(سرایدارودیگرعوامل خدماتی مدرسه) .

-تهیه وتنظیم برنامه ی امتحانات وهم کاری دربرگزاری آن وثبت نمرات واعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیاء آنان درموعدمقرر .

-معرفی دانش آموزان سال سوم برای امتحانات نهایی بانظرمدیرمدرسه به اداره آموزش وپرورش.

-تهیه ی پیش نویس گزارش هاومکاتبات مربوط .

-به عهده گرفتن وظایف کادراداری مدرسه درغیاب آنان برحسب مورد .

-انجام کلیه ی امورمدرسه درغیاب مدیربراساس اختیارات تفویض شده .

-اقدام به ایجادمحیطی کاملاً مساعدبرای رشدفضایل اخلاقی براساس ایمان به خداوتقوی وشکوفا- شدن استعدادهاوپیش گیری ازنفوذآفات فکری واخلاقی .

-هم کاری لازم درزمینه ی ارسال به موقع نمرات امتحانی وپرونده ی تحصیلی دانش آموزان انتقال یافته پس ازبررسی وکنترل واطمینان ازصحت مندرجات آن .

-نظارت وهم کاری ومراقبت دراستفاده ازوسایل کارگاهی وآزمایشگاهی وکمک آموزشی وثبت

فعالیت های انجام شده ازسوی معلمان دردفاترمربوط واعمال میزان پیشرفت فعالیت معلمان در رزشیابی دراین زمینه .

-حضوردرمدرسه درکلیه ی اوقات رسمی طول سال تحصیلی وتعطیلات فصلی طبق مقررات ودستور العمل های صادره ازسوی وزارت آموزش وپرورش .

-پاسخ گویی به سوالات مراجعه کنندگان درارتباط باامورمربوط .

-انجام سایرامورارجاعی مربوط عنداللزوم .

شرح وظایف معاون اجرایی آموزشگاه

-همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .

-ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

-همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .

-همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات .

-همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها .

-همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .

-توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .

-همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .

-تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .

-همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ، ناهنجاری های رفتاری –اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .

-مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

-حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

-همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،‌شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ... ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .

-همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و حفظ و نگهداری اموال ،‌فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی

-برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

-تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر .

-اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .

-تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .

-تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .

-پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،‌دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .

-انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش آموزی و ... )

-انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

Design By : Spita Group